Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!

Fizika

2 126 Ft 2 835 Ft

Szerző: Michailovits Lehel

Kiadás éve: 2009 (2. változatlan utánnyomás)

ISBN 315 978 000 126 8

Súly: 520 g

Egyéb információk: 330 oldal, B/5 , kartonált, fóliázott

Előszó

A jegyzet mindenekelőtt azon kémia és környezettan szakos tanárjelölt hallgatóknak kíván tanulmányaikhoz segítséget nyújtani, akiknek második vagy további szakja nem fizika. A jegyzetben foglaltak egyben alapját képezik a Kísérleti Fizikai Tanszéken folyó főiskolai és felsőfokú szakirányú képzésben résztvevő hallgatók fizika előadásainak is.

A jegyzet a klasszikus fizika, valamint a modern fizika alapjait foglalja össze, és a fizika induktív jellegének megfelelően tapasztalati tényekből kiindulva jut el az alapvető fogalmakig, alapelvekig, törvényekig, majd a szükséges mértékű általánosítások után a törvények kvantitatív, matematikai alakban való megfogalmazásáig és érvényességi körük megállapításáig.

A jelenségek és törvények szemléletes és világos kifejtésén kívül a szerző arra is törekedett, hogy olyan eszközöket, formákat alkalmazzon, amelyek a jegyzetben foglaltak megértését, az áttekintést és tanulást elősegíthetik. Ezt a célkitűzést szolgálta az ábrák bőséges alkalmazása, a fogalmak és tételek dőlt betűs kiemelése, valamint egyszerű matematikai segédeszközök felhasználása.

A Bevezetésben a nemzetközi mértékegységrendszer alap- és kiegészítő egységeinek, valamint fontosabb származtatott egységeinek, a Függelék I. és II. fejezetében a differenciál- és integrálszámítás alapelemeinek - néhány példával kiegészített - összefoglalása található. A jegyzetben a vektorok szimbólumát vastag betű (A, v), a vektorok abszolút értékét dőlt betű (A, v) jelöli. A vektorokkal, illetve a vektori műveletekkel kapcsolatos elemi ismeretek a Függelék III. fejezetében nyertek felsorolást.

A jegyzet anyagának kiválasztásánál, felépítésének, valamint tárgyalási módjának kialakításánál elsősorban Budó Á.: Kísérleti fizika I., II., III., Hevesi I.: Elektromosságtan és Holics L.: Fizika 1-2. című könyvei szolgáltak alapul.

TARTALOM

BEVEZETÉS

1. A fizika tárgya, feladata és módszerei

1.1. A fizika tárgya és feladata

1.2. A fizika módszerei. A fizikai törvények

1.3. A fizika felosztása

2. A nemzetközi mértékegységrendszer (az SI)

2.1. A nemzetközi mértékegységrendszer alap- és kiegészítő egységei

2.2. A nemzetközi mértékegységrendszer származtatott egységei

I. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)

3. Vonatkoztatási rendszer. Anyagi pont. Merev test

4. A sebesség és a gyorsulás általános definíciója

5. Az anyagi pont kinematikája

5.1. Az egyenesvonalú, egyenletes mozgás

5.2. Az egyenesvonalú, egyenletesen változó mozgás

5.3. Az egyenletes körmozgás

5.4. Az egyenletesen változó körmozgás

5.5. A harmonikus rezgőmozgás

6. Az anyagi pont dinamikája

6.1. A dinamika alapfogalmai, anyagi pontra vonatkozó törvényei

6.2. Munka és teljesítmény

6.3. A munkatétel. A mechanikai energia megmaradásának elve

7. Merev testek kinematikája és sztatikája

7.1. A merev test kinematikája

7.2. A merev testre ható erők összetevése

7.3. Forgatónyomaték. Erőpár. Erőrendszerek redukálása

7.4. A merev test egyensúlyának általános feltételei

7.5. Egyszerű gépek

8. A pontrendszerek (anyagi rendszerek) mechanikájának alaptételei

8.1. Az impulzustétel vagy súlyponttétel

8.2. Az impulzusnyomaték (perdület)

8.3. Az energiatétel

9. A merev test dinamikája

9.1. Merev test forgása rögzített tengely körül

9.2. Síkmozgást végző merev test dinamikája

9.3. A merev test mozgási energiája

II. DEFORMÁLHATÓ TESTEK MECHANIKÁJA

A) Szilárd testek rugalmassága

10. Rugalmas alakváltozások

10.1. Nyújtás (húzás)

10.2. Összenyomás. Nyomás

10.3. Hajlítás

10.4. Nyírás

10.5. Csavarás

10.6. Szilárd testek viselkedése az arányossági határon kívül

B) Nyugvó folyadékok mechanikája (hidrosztatika)

11. A nyomás a nyugvó folyadékokban (A hidrosztatikai nyomás)

11.1. A nyomás egyenletes tovaterjedése és izotrópiája

11.2. nyomás a nehézségi erőtérben lévő (összenyomhatatlan) folyadékban

12. A hidrosztatikai felhajtóerő (Archimedes törvénye) Úszás

13. A folyadékok összenyomhatósága, kohéziója és adhéziója

14. Felületi feszültség és kapillaritás

14.1. A felületi feszültség

14.2. A görbületi vagy kapilláris nyomás

14.3. Illeszkedési szög és határfelületi feszültség

14.4. Kapilláris emelkedés és süllyedés

C) Nyugvó gázok mechanikája

15. A gázok nyomása

15.1. A gázok nyomása és térfogata közötti összefüggés (A Boyle–Mariotte-törvény)

16. Nyomás- és sűrűségeloszlás a nehézségi erőtérben levő gázokban. Archimedes törvénye

D) Folyadékok és gázok áramlása

17. Az áramlások kinematikai leírása

18. A kontinuitási egyenlet

19. A Bernoulli-féle egyenlet

20. A belső súrlódás (viszkozitás)

21. Réteges áramlások. Poiseuille és Stokes törvényei

21.1. Réteges áramlás csövekben

21.2. Golyó mozgása folyadékban

22. Turbulens áramlás. Reynolds-féle szám

23. A közegellenállás

III. REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK

A) Rezgéstan

24. Harmonikus rezgések

24.1. Harmonikus rezgések összetevése

24.2. Rezgések felbontása harmonikus rezgések összegére; Fourier tétele

25. Csillapodó rezgések

26. Kényszerrezgések; rezonancia

27. Csatolt rezgések

B) Hullámtan

28. Hullámterjedés egy egyenes mentén

28.1. Longitudinális és transzverzális hullámok

28.2. A hullám egyenlete

28.3. A hullámok polarizációja

28.4. Hullámok visszaverődése és interferenciája; állóhullámok

29. Felületi hullámok (vízhullámok)

30. Térbeli hullámok. Energiaviszonyok a hullámterjedésnél; abszorpció

31. Hullámok interferenciája

31.1. Egyenlő frekvenciájú és hullámhosszú hullámok interferenciája

31.2. Állóhullámok; lebegés

32. A hullámok elhajlása, visszaverődése és törése

32.1. Elhajlás (diffrakció)

32.2. Visszaverődés (reflexió)

32.3. Törés (refrakció)

32.4. A Huygens-féle és a Huygens–Fresnel-féle elv. Az elhajlás értelmezése

IV. HŐTAN

A) A termodinamika főtételei

33. Az energia-megmaradás elve

33.1. Belső energia; tágulási munka

33.2. Hőfolyamatok. Hőmérséklet

33.3. Állapotjelzők

34. A termodinamika I. főtétele

35. Állapotváltozások

35.1. A szilárd anyagok és folyadékok hőtágulása

35.2. Az ideális gázok állapotegyenletei

36. A fajhő

36.1. A gázok fajhője

37. Nyílt folyamatok ideális gázokkal

37.1. Izoterm folyamat

37.2. Izobár folyamat

37.3. Izochor folyamat

37.4. Adiabatikus folyamat

38. Reális gázok. Telített és telítetlen gőzök

39. A termodinamika II. főtétele

40. A Carnot-féle körfolyamat

41. Az entrópia

42. A termodinamika III. főtétele

B) A kinetikus gázelmélet

43. A kinetikus gázmodell

43.1. Az ideális gáz modellje

43.2. A reális gázok állapotegyenlete

C) Halmazállapot-változások

44. Fázisátalakulások

44.1. Olvadás, fagyás

44.2. Párolgás

44.3. Forrás

44.4. Szublimáció

44.5. Fázisdiagram; hármaspont

45. Gázok abszorpciója és adszorpciója

D) A hő (hőmennyiség) terjedése

46. Hővezetés, hőáramlás és hőmérsékleti sugárzás

46.1. Hővezetés (kondukció)

46.2. Hőáramlás (konvenció)

46.3. A hőmérsékleti sugárzás (hősugárzás)

 

ELEKTROMOSSÁGTAN ÉS MÁGNESESSÉGTAN

V. AZ ELEKTROSZTATIKAI TÉR

47. Elektromos alapjelenségek

48. Az elektromos mező

49. Pontszerű töltés mezejének térerőssége. Coulomb törvénye

50. Az elektromos erővonalak

51. A Q töltés keltette mező teljes elektromos fluxusa

52. Az elektromos dipólus

53. Forráserősség. Gauss tétele

54. Potenciál, örvényerősség (cirkuláció)

54.1. Az elektromos mező munkája. A feszültség

54.2. A potenciál

54.3. Az örvényerősség. Maxwell II. törvénye

55. Vezetők az elektrosztatikus mezőben

55.1. Elektromos megosztás. Többlettöltés fémes vezetőn

55.2. Kapacitás

55.3. Kondenzátorok. A relatív permittivitás és az elektromos eltolódás vektora

56. Az elektromos mező energiája vákuumban

56.1. A feltöltött kondenzátor energiája

56.2. Az elektromos mező energiája és energiasűrűsége

VI. A STACIONÁRIUS ELEKTROMOS ÁRAM (EGYENÁRAM)

57. Az áramerősség

58. A vezetők ellenállása. Ohm törvénye

58.1. Az áramsűrűség. Ohm törvényének vektoriális alakja

58.2. A fémek áramvezetésének és Ohm törvényének értelmezése

59. Kirchoff törvényei

59.1. Kirchoff első törvénye

59.2. Kirchoff második törvénye

60. Az áramforrások belső ellenállása

61. A áram munkája és teljesítménye

VII. AZ ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN (FOLYÉKONY ELEKTROLITOKBAN)

62. Az elektrolízis alapjelenségei

63. Az elektrolízis Faraday-féle törvényei

64. Ionvándorlás; az Ohm-törvény korpuszkuláris értelmezése; ionmozgékonyság

VIII. ELEKTROMOS ÁRAM GÁZOKBAN

65. Nem önálló vezetés közönséges nyomású gázokban

66. Nem önálló vezetés nagy vákuumban

67. Önálló vezetés ritkított gázokban; ködfénykisülés

68. Önálló vezetés közönséges nyomású gázokban; ívkisülés, szikra- és koronakisülés

IX. A MÁGNESES TÉR

69. Mágneses erő, mágneses alapjelenségek

70. A mágneses mező jellemzése, a mágneses indukcióvonalak

71. Mágneses tér anyagi közegekben

71.1. A dia-, para- és ferromágneses anyagok jellemzői

X. A STACIONÁRIUS ÁRAM ÉS AZ IDŐBEN ÁLLANDÓ MÁGNESES TÉR

72. Az áram mágneses tere

72.1. A mágneses indukció vektor

72.2. Mágneses forráserősség. Maxwell III. törvénye

72.3. A mágneses örvényerősség. A gerjesztési törvény; Maxwell IV. törvénye

72.4. A Biot–Savart-törvény

73. A mágneses tér erőhatása áramvezetőkre. A mágneses Lorentz-erő

74. Az indukció alapjelenségei, mozgó vezeték mágneses mezőben

XI. AZ IDŐBEN VÁLTOZÓ MÁGNESES TÉR

75. Az elektromágneses indukció

75.1. Indukció nyugvó vezetőben

75.2. A kölcsönös indukció és önindukció

75.3. A mágneses tér energiája vákuumban

76. Az energia terjedése az áramforrástól a fogyasztóig. A Pointing-vektor

77. Változó áramú ellenállások (ohmos ellenállás, önindukciós tekercs és kondenzátor váltakozó áramú körben). Feszültség- és áramrezonancia

77.1. Ohmikus ellenállás

77.2. Induktív ellenállás

77.3. Kapacitív ellenállás

77.4. RLC kör

78. A váltakozó áram teljesítménye és munkája az RLC körben

78.1. Az önindukciós tekercsek és kondenzátorok energiaveszteségei

79. A transzformátor. Az elektromos energia átvitele

XII. ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK

80. Szabad rezgések zárt rezgőkörben

81. Kényszerrezgések; rezonancia

82. Csatolt rezgések

82.1. Szabad csatolt rezgések

82.2. Kényszerített csatolt rezgések

XIII. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK

83. Elektromágneses hullámok vezetékek mentén (dróthullámok)

84. Az eltolódási áram

85. A dróthullámok terjedési sebessége

86. Szabad elektromágneses hullámok; a dipólus sugárzása

86.1. A dipólus sugárzási tere

87. Az elektromágneses hullámok terjedési tulajdonságai

87.1. Az elektromágneses spektrum

88. Az elektromágneses hullámok dinamikai tulajdonságai

88.1. Az elektromágneses hullán energiája

88.2. Az elektromágneses hullám impulzusa

88.3. Az elektromágneses hullám nyomása (fénynyomás)

89. A Maxwell-egyenletek összefoglalása

 

OPTIKA

XIV. A GEOMETRIAI OPTIKA ALAPJELENSÉGEI

90. Fénytani alapfogalmak

90.1. Fényforrások

90.2. Fénynyaláb és fénysugár; térszög

90.3. A fény mint energia; sugárzási és fotometriai mennyiségek

91. A fény egyenes vonalú terjedése; árnyékjelenségek

92. A fény visszaverődése

93. A fény törése; fénytörés planparalel lemezben és prizmában

93.1. A fénytörés törvénye; törésmutató

93.2. Fénytörés planparalel lemezben

93.3. Fénytörés prizmában

94. Teljes visszaverődés

95. A fény diszperziója; spektrum

95.1. A törésmutató hullámhossz függésének értelmezése

95.2. Az optikai színképek

XV. OPTIKAI LEKÉPEZÉS TÜKRÖKKEL ÉS LENCSÉKKEL

96. Az optikai kép fogalma

97. A síktükör

98. Gömbtükrök

98.1. A homorú gömbtükör

98.2. A domború gömbtükör

99. Vékony lencsék

99.1. A vékony lencsék képalkotása

99.2. Lencserendszerek

99.3. A lencsék főbb leképzési hibái

99.4. A szem mint optikai rendszer

XVI. A FIZIKAI OPTIKA ALAPJAI

100. A fény mint hullám; alapfogalmak

101. A fényinterferencia feltételei; koherencia

101.1. A fényhullámok koherenciája

101.2. Koherenciahosszúság

101.3. Koherenciafeltétel

102. A fényelhajlás (diffrakció)

102.1. Alapjelenségek. A Huygens–Fresnel-féle elv

102.2. Fényelhajlás résen

102.3. Az optikai rács

103. A fény polarizációja és kettős törése

103.1. A fényhullámok transzverzális jellege

103.2. A fény hullámvektora

103.3. A természetes fény

103.4. Polarizáció visszaverődésnél

103.5. Polarizáció törésnél

 

ATOMFIZIKA

XVII. AZ ATOMFIZIKA KLASSZIKUS ALAPJAI, A MAGFIZIKA ELEMEI

104. A természetes radioaktivitás alapjelenségei

104.1. α-, β- és γ-sugarak

104.2. A radioaktív sugarak kísérleti vizsgálata

104.3. A radioaktív sugarak hatásai

104.4. A radioaktív bomlás

104.5. Az atommagok tömege

104.6. neutron és pozitron; párképződés és szétsugárzás

104.7. Az atommagok szerkezetéről

104.8. A radioaktivitás értelmezése

 

FÜGGELÉK

F-I. A DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ELEMEI

F-I.1. A differenciálhányados fogalma

F-I.2. A differenciálhányados geometriai jelentése

F-I.3. A differenciálhányados fizikai jelentése

F-I.4. A differenciálás szabályai és néhány elemi függvény differenciálhányadosa

F-I.5. A parciális derivált

F-II. AZ INTEGRÁLSZÁMÍTÁS ELEMEI

F-II.1. A határozatlan integrál fogalma

F-II.2. A határozott integrál fogalma

F-II.3. Vektor- és skalármezők integráljai

F-III. SKALÁRIS- ÉS VEKTORMENNYISÉGEK

F-III.1. A vektorok összeadása és szorzása skaláris mennyiséggel

F-III.2. Vektorok felbontása

F-III.3. Vektorok szorzata

F-III.4. Vektorok differenciálása skaláris mennyiség szerint

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM